Projekty

Název projektu: Digitální pomůcky ZŠ Hůrka             

Evidenční číslo žádosti: 0172/DIGIPOMUCKY/2022

Doba realizace projektu:  1. 9. 2022 – 31. 12. 2022    

Účel dotace: Účelem dotace pro základní školy a gymnázia je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod. 

 

Název projektu: ZŠ Hůrka – šablony III                

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021957            

Doba realizace projektu:  1. 9. 2021 – 30. 6. 2023     

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, podpora extrakurikulárních aktivit.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Systém podpory profesního rozvoje zaměstnanců Spolku Hůrka Kutná Hora                

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016582                

Doba realizace projektu:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2022    

Hlavním cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníku Spolku Hůrka Kutná Hora, kteří se pohybují v oblasti neformálního vzdělávání.

Anotace projektu: Projekt reaguje na aktuální situaci v oblasti neformálního vzdělávání na Kutnohorsku. Konkrétně pak na nedostatečné další vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání a to především ve vedení výuky za pomoci inovativních forem a metod vzdělávání. Žadatel se již řadu let pohybuje v oblasti vzdělávání a má tudíž cenné zkušenosti s cílovou skupinou. Dnešní doba vyžaduje nové přístupy ve vzdělávání a je nutné do těchto změn zapojit i oblast neformálního vzdělávání.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  

 

Název projektu:  Dětská skupina Hůrka 2020-2022

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016493

Doba realizace projektu: 1. 6. 2020 až 31. 5. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Kutná Hora a jejího okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Kutné Hoře a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 20 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

  

Název projektu: ZŠ Hůrka – šablony II                

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015199                   

Doba realizace projektu:  1. 9. 2019 – 31. 8. 2021     

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, podpora extrakurikulárních aktivit,  spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  

Název projektu:  Příměstské tábory Hůrka                

Registrační číslo:    CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009660                

Doba realizace projektu:     1. 11. 2018 – 30. 9. 2021

Projekt příměstské tábory Hůrka si klade za cíl zlepšit možnosti slaďování rodinného a pracovního života cílových osob v regionu Kutnohorska a umožnit jim tak plnohodnotně se začlenit na trh práce.

Žadatel, malá inovativní ZŠ (zřizovaná NNO), využívající specifických výukových metod a respektující přístup k výchově, chce realizací projektu rozšířit nabídku služeb cílové skupině v podobě pořádání příměstských táborů, s kapacitou 20 dětí/den, pro děti ve věku 3-15 let. Realizací projektu dojde k lepšímu slaďování osobního a pracovního života CS spadající do MAS a umožní jim začlenit se plnohodnotně na trh práce. Každý rok budou realizovány 4 turnusy, celkem za dobu trvání projektu tedy 12.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.