INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Různorodost je dar

Obecné informace

Základní škola Hůrka nabízí možnost vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016 pro děti na 1. a 2. stupni ZŠ, případně dle § 38 v režimu zahraničního vzdělávání. 

Jde o možnost vzdělávat se individuálním způsobem doma, v komunitní škole či jiným způsobem s přezkoušením dvakrát za školní rok u nás ve škole. 

 

  • žáci jsou vzděláváni v souladu s platným standardem základního vzdělávání (tj.v souladu s RVP ZV, resp. se ŠVP školy
  • dvakrát za rok jsou výsledky vzdělávání hodnoceny, tj. žáci jsou ve škole přezkoušeni. V naší škole probíhá přezkoušení formou portfoliového přezkoušení na 1. i 2. stupni ZŠ
  • výsledek hodnocení bývá žákům vydáván obvykle ve formě slovního hodnocení, které mohou navrhovat rodiče
  • doma vzdělávající rodiče musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (při vzdělávání dětí na 1. stupni), pro vzdělávání dětí na 2. stupni je potřeba vzdělání vysokoškolského
  • další možností je doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání tzv. garanta pro vzdělávání žáka (například průvodce z komunitní školy apod.)
  • před podáním žádosti o individuální vzdělávání je potřeba navštívit poradenské zařízení (PPP), které vystaví potřebné vyjádření k IV
  • mezi školou a zákonnými zástupci dítěte je uzavřena smlouva o vzdělávání dítěte na IV (případně varianta § 38 o zahraničním vzdělávání)
  • pro žáky vzdělávané dle § 41 máme kapacitu 80 žáků z celkové kapacity 160 žáků školy
  • aktuální volná místa: 14